Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Berg in Box®
Kris Gidts
Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België
kris(at)berginbox.be
+32 494 83 73 22
BE 0672.752.903


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Berg in Box® (“verkoper”), een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, BTW BE 0672.752.903, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Berg in Box® moet de Klant (“koper”) deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

Berg in Box® heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra deze hier zijn gepubliceerd.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.
Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven op de website.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Berg in Box® niet. Berg in Box® is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Berg in Box® is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Berg in Box® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant selecteert een product en plaats dit in de winkelwagen. Hij selecteert “afrekenen” en geeft zijn gegevens in voor de verzending van het product. Vervolgens kiest hij de verzendingswijze en krijgt daarna de betalingsinformatie te zien. Na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden kan hij de bestelling (met betalingsverplichting) plaatsen.

Berg in Box® is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Klant krijgt na zijn bestelling via e-mail een bevestiging van zijn bestelling. Zodra de betaling door Berg in Box® ontvangen is, vangt de leveringstermijn aan. Bij verzending van het product krijgt de Klant opnieuw een e-mail met het bericht dat zijn aangekochte product verzonden is.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de hele wereld. De meest courante landen staan in de verzendlijst. Indien een land niet bij de keuzemogelijkheden in de verzendlijst staat kan de Klant aan de Verkoper een e-mail sturen om het verzendingstarief aan te vragen.

Voor de verzending werkt Berg in Box® met verschillende verzendbedrijven, o.a. DPD, DHL, PostNL en Bpost. Modellen worden standaard verzonden met een verzekering tegen schade en verlies. Uitzonderingen hierop zijn steeds mogelijk. De standaard voorziene leveringstermijn voor modellen is meestal tussen 14 en 28 dagen. De leveringstermijn voor drukwerk bedraagt meestal 2 tot 7 dagen. De vermelde leveringstermijn geldt enkel als indicatie en is niet bindend. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk en we proberen deze steeds op tijd te communiceren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen 48 uur na ontvangst van het pakket gemeld worden via een mail naar kris(at)berginbox.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Berg in Box® was geboden.

Berg in Box® is nooit aansprakelijk indien de goederen beschadigd of verloren worden tijdens het transportproces van het verzendbedrijf.

Artikel 6: Gebruik, onderhoud en data van de 3D modellen

De modellen zijn enkel geschikt om binnenshuis tentoon te stellen. Weersinvloeden buitenshuis zullen een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het model.

 • Het model is niet krasbestendig, zowel stompe als scherpe voorwerpen zullen sporen achterlaten.
 • Langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan de kleuren doen vervagen.
 • Afstoffen kan je met een zacht borsteltje of door het af te blazen.
 • De houten box afnemen met een zachte doek.
 • Maak het model niet nat.

Door steeds accuratere meettechnieken en door de snelle klimaatverandering wijzigen hoogte of ligging van sommige toppen, hutten e.a. sneller dan het aangepast kan worden op onze boxen, drukwerk en website. We doen ons best om steeds zo snel mogelijk up-to-date te zijn. Voor alle data zijn we echter steeds afhankelijk van de nationale geografische instituten.

Omdat wij werken met onbehandeld hout is het mogelijk dat de houten box onder invloed van lucht en temperatuur wat “werkt”  en daardoor niet altijd perfect aansluit op het model.
Door een uniek procedé zijn we erin geslaagd om de typische lagen-vorming van het 3D-printproces bijna volledig te elimineren. Het is evenwel nog mogelijk dat er enkele printlijnen zichtbaar zijn in het model. Dit is eigen aan het productieproces en volledig normaal.
Aangezien de modellen geen duplicaten uit een mal zijn maar individueel opgebouwd worden is het mogelijk dat er een minieme foutenmarge van ongeveer 1 % op de schaal is. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Berg in Box®.
De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Berg in Box® te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Berg in Box®.

De Klant heeft het recht om de geleverde artikelen van Berg in Box® om te ruilen of te retourneren, zonder vermelding van reden, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de verkoper, Berg in Box® - Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Berg in Box® heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, drukwerk en/of gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Berg in Box® zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een product een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant of door het niet stevig genoeg verpakken voor de terugzending naar Berg in Box® zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, betaalt Berg in Box® de aankoopprijs van de artikelen en de initieel betaalde verzendkosten terug.
In het geval van omruiling neemt Berg in Box® eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van een gelijkaardig artikel voor zijn rekening.

Bij verkoopovereenkomsten kan Berg in Box® wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Berg in Box® geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Berg in Box® betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van modellen of andere artikels die:

 • volgens specificaties van de Klant vervaardigd of gewijzigd werden;
 • gepersonaliseerd werden door bv. een eigen gekozen tekst in de houten box;
 • gepersonaliseerd werden door toevoeging van eigen routes, herkenningspunten, teksten e.d.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Berg in Box®en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Berg in Box®.

Bij erkenning van de garantieclaim zal Berg in Box®de verzendkosten aan de klant vergoeden.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Berg in Box®zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Berg in Box® is bereikbaar op kris(at)berginbox.be of via WhatsApp op het telefoonnummer +32 494 83 73 22 of per post op het volgende adres: Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Eigendomsrecht

De samenstelling van de inhoud van deze website en de social mediakanalen van Berg in Box® is het exclusieve bezit van Berg in Box® en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud zoals foto’s, logo’s, tekst en lay-out zijn het bezit van Berg in Box® en beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Berg in Box® beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Berg in Box® zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Berg in Box®, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Voor de goede verwerking en verzending van de bestelling;
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om de mogelijkheid te bieden een account te maken op de website;
 • Om de Klant te kunnen informeren over de wijzigingen van de diensten en producten.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag (e-mail/brief) aan Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, kris(at)berginbox.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan hij zich steeds richten tot Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, kris(at)berginbox.be.

Berg in Box® behandelt alle klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen, Berg in Box® heeft dus geen toegang tot de paswoorden.

Berg in Box® houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant vragen heeft over dit privacy statement, kan hij ons contacteren op Berg in Box®, Tiensestraat 54/2, 3000 Leuven, België, kris(at)berginbox.be.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van de computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Berg in Box® gebruikt;

 • “First party cookies”: technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • “Third party cookies”: Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers de website van Berg in Box® gebruiken. Berg in Box® heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Berg in Box® Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot worden ook alle IP-adressen geanonimiseerd.

Een internetbrowser kan zodanig ingesteld worden dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing ontvangen wordt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten van op gelijk welk moment door Berg in Box® om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Berg in Box®. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Geschillen zullen enkel geregeld worden door een rechtbank in België.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).